KDO JSME?

Spolek vznikl na podzim roku 2017.

Účel spolku

Účelem spolku je zplnohodnotnění života osob níže popsaných cílových
skupin prostřednictvím animoterapie, zejména hiporehabilitace. Náplní jsou preventivní a volnočasové aktivity pro děti a mládež s využitím koní a jiných zvířat. Dále motivace a inspirace osob pro péči o krajinu například formou zahradní terapie nebo agroturistikou a propagace tradičních řemesel venkova. Pořádání pobytových akcí, jejichž náplní jsou kromě zmíněných aktivit i prvky logopedie.

Cílové skupiny

  • děti a mládež v rámci volnočasových a preventivních aktivit

  • dospělí a senioři

  • děti, mladiství a dospělí se zdravotním postižením

  • osoby s duální diagnózou, osoby závislé na návykových látkách

  • děti a mládež z dětských domovů, azylových domů a pěstounské péče

  • oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání

  • osoby s narušenou komunikačné schopností (NKS)

   Hlavní činnost spolku

  • provoz hiporehabilitační podpory pro děti a dospělé osoby, včetně seniorů, se zaměřením na aktivity s využitím koní

  • výchova a vzdělávání mládeže, zájmové činnosti se zaměřením na využití koní, logopedii, řemesla a péči o krajinu např. formou zahradní terapie či agroturistikou

  • preventivní programy s koňmi zaměřené na rizikové chování mládeže

  • rozvoj rekreačního i terapeutického jezdectví

  • odborný růst členů spolku, získávání a zvyšování jejich kvalifikace

  • všestranný rozvoj koní pro potřeby poskytovaných služeb

  • rozvoj zázemí, pastvin a stájí

  • spolupráce s dalšími obdobně zaměřenými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

  • pořádání seminářů, přednášek, praxí a konferencí v oblasti hiporehabilitace, řemesel, péče o krajinu a volnočasových aktivit dětí i dospělých

  • organizování kampaní a petičních aktivit,

  • propagace aktivit spolku a osvěta v dotčených oblastech,

  • pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti, vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

  • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny sledované zájmy

  • zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,

  • realizace projektů směřujících k rozvoji hiporehabilitace, řemesel, péče o krajinu a agroturistiky.

 

NÁŠ TÝM:


Mgr. Lucie Brázdová

V rámci činnosti spolku se zaměřuji na:

 • hiporehabilitaci a práci s koňmi
 • práci s dětmi a dospělými
 • ochranu přírody a krajiny, zahradní terapii
 • pobytové akce a agroturistiku

Vzdělání:

Magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Ochrana a tvorba životního prostředí; Absolvování semináře „Zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP“; Absolvování botanického kursu České botanické společnost; ukončení tříletého studia pedagogiky státní zkouškou na Univerzitě Palackého v Olomouci; Úspěšné zakončení vzdělávacího bloku Odborník na zpracování bioodpadu certifikační zkouškou; úspěšné složení Zkoušky z myslivosti; absolvování rekvalifikačního kurzu pro manažery rozvoje venkova (186 hodin); absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež; absolvování Hipoterapeutické praxe vedené ČHS; zakončení studia kurzu od ČHS Aktivity s Využitím koní, včetně povinné praxe; akreditovaný kurz Využití přírody pro aktivizaci uživatelů sociálních služeb tj. kurz „Zahradní terapie“

Praxe:

 • v oblasti ochrany a tvorby krajiny: Mapování biotopů pro soustavu NATURA 2000, Předsednictví v Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Pacov, Zpracovávání projektových dokumentací, realizace výsadeb dřevin a tvorba tůní, práce jako agroenvironmentalista ve VOD Jetřichovec, družstvo; projekce a realizace zahradních a krajinářských úprav, zpracovávání žádostí do fondů EU a jejich administrace
 • V oblasti pedagogiky: učitelství na Gymnázium Pacov; vedoucí oddílu MOP (mladých ochránců přírody), celoroční činnost a pořádání táborů, zajištění financování z dotačních programů; zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci z OPVK pro projekt „Podpora EVVO na základních školách v Pacově“, poté realizace jako proj. manažer; Manažer projektu „Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“
 • V oblasti hiporehabilitace: provozování AVK (aktivit s využitím koní) ve Stáji Horticon; Hipoterapeutická praxe ve středisku Svítání o.s.; člen ČHS (Česká hiporehabilitační společnost), provozování jezdeckého kroužku pro děti; lektor AVK a pracovník v soc. službách v Domově Jeřabina, p.o. (poskytovatel pobytových služeb pro mentálně postižené občany v Těchobuzi); metodik denních aktivit především animoterapie v Domově Jeřabina, p.o.

Eva Jordánová

V rámci činnosti spolku se zaměřuji na:

 • workshopy, relaxační techniky
 • práci s dětmi a dospělými
 • práci s klienty s mentálním postižením

Mé prvotní snahy, studium a práce nebyly zaměřené na člověka a jeho potřeby jako dnes, měla jsem vizi práce se zvířaty (jako asistent u veterináře). Následovala však změna a vzdělání na Obchodní akademii a práce přes deset let v obchodní sféře. I když jsem se ve volném čase věnovala dětem a spojení s přírodou jsem si vynahrazovala aktivitami s dětmi v soukromém subjektu v Ústí nad Labem. Po přestěhování na venkov na Vysočinu se mé priority změnily a pohled na náš svět a životní styl také. Přilnula jsem k pěstování bio zeleniny a jiných kultur, více jsem si osvojila práci s recyklovatelnými materiály a přírodnin nejen prostřednictvím práce ve výtvarné dílně s lidmi se zdravotním postižením v Domově Jeřabina p.o., kde jsem pracovala a ještě nyní externě pracuji 8 let. Lidé se zdravotním postižením a práce s nimi mi rozšířilo obzory mého vnímání a velmi mě naplňuje. Díky tomuto zaměstnání jsem získala mnoho nových dovedností a prošla spoustu přínosných akreditovaných vzdělávacích kurzů a stáží, které jsem využívala v praxi i v běžném životě.

Momentálně jsem na rodičovské dovolené a do lesa to mám pár kroků. Ten se stal opět mým druhým domovem a dětské zájmy jako myslivost a ekoturistika (dříve ohleduplné zálesáctví ) se opět vrátily do mé přirozenosti a způsobu života. Nepreferuji žádné moderní rádoby zdravé životní styly ani příliv stylů z Asie a Západu. Mám ráda svůj způsob a pohled na život, který je přirozený našinci a vychází z naší české „divočiny“.

Dřevo, bylinky, ovoce, zelenina, zkrátka fauna a flora našich luhů a hájů. K tomu česká i mezinárodní kuchyně s tradičními prvky vaření i netradičními prvky kultur celého světa. To je to, co mne oslovuje.

A to všechno můžu přinést až k vám. Nebude to na stříbrném podnosu, ale na dřevěném prkénku nebo v ošatce a košíku nebo si vše vlastnoručně sami vyzkoušíte a já vám vždy budu nápomocna a při ruce s otevřenou myslí, spřízněnou duší a vše, co vím, povím jen vám. K tomu si můžeme zrelaxovat svou unavenou bytost a doplníme energii a vitamíny z přirozených zdrojů.

Vzdělání:

Akreditovaný vzdělávací program (AVP) Úvod do relaxačních technik v práci s klientem; AVP Asertivita jako strategie jednání; Mezilidská komunikace – Úvod do problematiky, Zvládání konfliktních situací; AVP Fyzické restrikce a krizové scénáře; AVP Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup; AVP Základní symptomatika mentálního postižení, autismu a jiných poruch; AVP Terapie problémového chování a další.


Viola Jónová

V rámci činnosti spolku se zaměřuji na:

 • logopedii tj. práci s osobami s NKS
 • práci s dětmi
 • práci s klienty s mentálním postižením

Momentálně jsem v posledním ročníku magisterského oboru Logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V lednu 2018 mě čekají státní závěrečné zkoušky ze speciální pedagogiky a psychologie. V dubnu odevzdávám diplomovou práci, v rámci které vyrábím terapeutický materiál pro klinické logopedy, kteří pracují s osobami s demencí. Zaměřuji se zde na emoce, orientaci v čase a běžném životě. Pětileté studium zakončím květnovými státnicemi z logopedie a surdopedie. O doktorskému studiu neuvažuji, jelikož se velmi těším do praxe.

Během 10 semestrů jsem na praxích prošla resorty sociálním, zdravotním, školským a nejrůznějšími organizacemi v rozmezí přibližně:

 • 90 hodin SPC logopedickém: SPC logopedické Svornosti Olomouc, SPC logopedické Bří. Mrštíků Přerov
 • 130 hodin v surdopedických zařízeních: Oblastní Unie Neslyšících Olomouc, MŠ pro děti se sluchovým postižením Kosmonautů Olomouc
 • 40 hodin v somatopedických zažízeních: Aktivační centrum jsme tady v Přerově, Trend vozíčkářů v Olomouci
 • 220 hodin v ambulanci klinické logopedie: Naše logopedie Olomouc – PhDr. Havelková, Lipka Prostějov – Mgr. Šmakalová, Fakultní nemocnice Olomouc – PaeDr. Čecháčková, Nemocnice Kyjov – Mgr. Hradilová, Ambulance klinické logopedie Přerov – PaeDr. et. Bc. Stryková

Na praxích jsem měla možnost pracovat i sama a moc mě to bavilo. Během studia se nechávám praxemi inspirovat a vyrábím si pomůcky. Jde mi o to, aby to klienty bavilo.

V rámci oboru jsem 2 roky dělala logopedii v MŠ Univerzitní v Olomouci a pomáhala slečně s DMO v domácnosti. O prázdninách 2017 jsem byla na logopedickém (Jeseníky) a hiporehabilitačním táboře (Velká Rovná). Od roku 2014 jezdím na pobyt rodin dětí s MPS na pravidelná setkání, kde se se spolužačkou staráme o 2 mladé dospělé muže s alfamanosidosou. Od roku 2016 pomáhám pracující paní s SPU, celiakií a 2 malými dětmi se studiem na vysoké škole.

Ve volném čase mě baví vyrábět pomůcky na logopedii, číst nejrůznější knihy, tancovat slovenský folklor, orientální tance či zumbu. Mám ráda pohyb, cvičím a posiluji.

Jsem hrdou odebíratelkou Pravého domácího časopisu, který mě v mnohém inspiruje a udává směr zdravého zodpovědného životního stylu. Líbi se mi filosofie zerowaste lifestyle, podle kterého se snažím žít. Baví mě vyrábět si vlastní kosmetiku. Líbí se mi názory pana Duška, psychologie, rozvoj osobnosti a celoživotní vzdělávání.