KDO JSME?

Jsme členy ČHS

Spolek vznikl na podzim roku 2017.

Účel spolku

Účelem spolku je zplnohodnotnění života osob níže popsaných cílových skupin prostřednictvím animoterapie, zejména hiporehabilitace. Náplní jsou preventivní a volnočasové aktivity pro děti a mládež s využitím koní a jiných zvířat. Dále motivace a inspirace osob pro péči o krajinu například formou zahradní terapie nebo agroturistikou a propagace tradičních řemesel venkova. Pořádání pobytových akcí, jejichž náplní jsou kromě zmíněných aktivit i prvky logopedie.

Cílové skupiny

  • děti a mládež v rámci volnočasových a preventivních aktivit

  • dospělí a senioři

  • děti, mladiství a dospělí se zdravotním postižením

  • osoby s duální diagnózou, osoby závislé na návykových látkách

  • děti a mládež z dětských domovů, azylových domů a pěstounské péče

  • oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání

  • osoby s narušenou komunikační schopností (NKS)

   Hlavní činnost spolku

  • provoz hiporehabilitační podpory pro děti a dospělé osoby, včetně seniorů, se zaměřením na aktivity s využitím koní
  • výchova a vzdělávání mládeže, zájmové činnosti se zaměřením na využití koní, logopedii, řemesla a péči o krajinu např. formou zahradní terapie či agroturistikou
  • preventivní programy s koňmi zaměřené na rizikové chování mládeže

  • rozvoj rekreačního i terapeutického jezdectví

  • odborný růst členů spolku, získávání a zvyšování jejich kvalifikace

  • všestranný rozvoj koní pro potřeby poskytovaných služeb

  • rozvoj zázemí, pastvin a stájí

  • spolupráce s dalšími obdobně zaměřenými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

  • pořádání seminářů, přednášek, praxí a konferencí v oblasti hiporehabilitace, řemesel, péče o krajinu a volnočasových aktivit dětí i dospělých

  • organizování kampaní a petičních aktivit,

  • propagace aktivit spolku a osvěta v dotčených oblastech,

  • pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti, vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

  • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny sledované zájmy

  • zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,

  • realizace projektů směřujících k rozvoji hiporehabilitace, řemesel, péče o krajinu a agroturistiky.

NÁŠ TÝM:


Mgr. Lucie HovorkováTento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je fotka-portrét-velký-2-212x300.jpg.

V rámci činnosti spolku se zaměřuji na:

 • hiporehabilitaci a práci s koňmi
 • práci s dětmi a dospělými
 • ochranu přírody a krajiny, zahradní terapii
 • pobytové akce a agroturistiku

Vzdělání:

Magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Ochrana a tvorba životního prostředí; Absolvování semináře „Zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP“; Absolvování botanického kursu České botanické společnost; ukončení tříletého studia pedagogiky státní zkouškou na Univerzitě Palackého v Olomouci; Úspěšné zakončení vzdělávacího bloku Odborník na zpracování bioodpadu certifikační zkouškou; úspěšné složení Zkoušky z myslivosti; absolvování rekvalifikačního kurzu pro manažery rozvoje venkova (186 hodin); absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež; absolvování Hipoterapeutické praxe vedené ČHS; zakončení studia kurzu od ČHS Aktivity s Využitím koní, včetně povinné praxe; akreditovaný kurz Využití přírody pro aktivizaci uživatelů sociálních služeb tj. kurz „Zahradní terapie“.

Praxe:

 • v oblasti ochrany a tvorby krajiny: Mapování biotopů pro soustavu NATURA 2000, Předsednictví v Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Pacov, Zpracovávání projektových dokumentací, realizace výsadeb dřevin a tvorba tůní, práce jako agroenvironmentalista ve VOD Jetřichovec, družstvo; projekce a realizace zahradních a krajinářských úprav, zpracovávání žádostí do fondů EU a jejich administrace, myslivecké zkoušky, Zpracování žádosti do Norských fondů na Klima-adaptační strategii MAS Via rustica a realizace projektu, expert Národního ústavu pro integrovanou krajinu, zpracovávání klima-adaptačních diagnostik pozemků, sepsání žádosti a PD ze SFŽP pro projekt: Výsadba dřevin v k.ú. Velká Rovná a následná realizace
 • V oblasti pedagogiky: učitelství na Gymnázium Pacov; vedoucí oddílu MOP (mladých ochránců přírody), celoroční činnost a pořádání táborů, zajištění financování z dotačních programů; zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci z OPVK pro projekt „Podpora EVVO na základních školách v Pacově“, poté realizace jako proj. manažer; Manažer projektu „Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“, asistent pedagoga na ZŠ (žák s podpůrnými opatřeními stupně 3.); od 2019 pedagog na 2. stupni ZŠ
 • V oblasti hiporehabilitace: provozování HPSP (hiporehabilitace v ped. a soc. praxi) ve Stáji Horticon; Hipoterapeutická praxe ve středisku Svítání o.s.; člen ČHS (Česká hiporehabilitační společnost), provozování jezdeckého kroužku pro děti; lektor HPSP a pracovník v soc. službách v Domově Jeřabina, p.o. (poskytovatel pobytových služeb pro mentálně postižené občany v Těchobuzi); metodik denních aktivit především animoterapie v Domově Jeřabina, p.o., předsedkyně spolku Horticon, středisko doporučené hiporehabilitace

Eva Průšová

V rámci spolku se zaměřuji na:

 • volnočasové aktivity s dětmi a mládeží
 • workshopy, relaxační techniky v přírodě
 • volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením i seniory
 • kontaktní terapie s malými zvířaty
 • administrace
 • dobrovolnictví

Ve své profesi jsem pracovník v sociálních službách a chůva.

Původní vzdělání Obchodní akademie, doplněné akreditovaným kurzem Pracovník v sociálních službách a Chůva pro děti předškolního věku.

Kurzy:

Akreditovaný vzdělávací program (AVP) Úvod do relaxačních technik v práci s klientem; AVP Asertivita jako strategie jednání; Mezilidská komunikace – Úvod do problematiky, Zvládání konfliktních situací; AVP Fyzické restrikce a krizové scénáře; AVP Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup; AVP Základní symptomatika mentálního postižení, autismu a jiných poruch; AVP Terapie problémového chování a další.

Osobní přístup: „Na všem se můžeme domluvit a to i v případě, že neovládáme řeč nebo máme jiný handicap. “  „Každý člověk je originál a je důležitý.“ –  „Ve dvou (nebo více bytostech) se vše lépe zvládne“ 🙂


Mgr. Viola Jónová

V rámci činnosti spolku se zaměřuji na:

 • logopedii tj. práci s osobami s narušenou komunikační schopností
 • práci s dětmi
 • administrativní činnosti

Po úspěšném absolvování studijního oboru Logopedie (státnice ze logopedie a surdopedie) na Univerzitě Palackého v Olomouci pracuji jako logopedka v MŠ Za Branou v Pacově. Odpoledne mi zaplňuje pozice sdíleného logopeda. Zbylou část úvazku doplňuji logopedií v hiporehabilitacv ve spolku Horticon, kde s kolegyněmi pracujeme na vytvoření metodiky pro originální propojení těchto dvou oborů. Jsem autorkou cyklu přednášek s workshopy „Logopedie 21. století“ a Půjčovny logopedických pomůcek a her. V letech 2018 – 2019 jsem pracovala v neziskové organizaci Cheiron jako logopedka v předškolním klubu.

Během 10 semestrů na univerzitě jsem na praxích prošla resorty sociálním, zdravotním, školským a nejrůznějšími organizacemi v rozmezí:

 • 90 hodin ve speciálně pedagogickém centru (SPC) logopedickém: SPC logopedické Svornosti Olomouc, SPC logopedické Bří. Mrštíků Přerov
 • 130 hodin v surdopedických zařízeních: Oblastní Unie Neslyšících Olomouc, MŠ pro děti se sluchovým postižením Kosmonautů Olomouc
 • 40 hodin v somatopedických zažízeních: Aktivační centrum jsme tady v Přerově, Trend vozíčkářů v Olomouci
 • 220 hodin v ambulanci klinické logopedie: Naše logopedie Olomouc – PhDr. Havelková, Lipka Prostějov – Mgr. Šmakalová, Fakultní nemocnice Olomouc – PaeDr. Čecháčková, Nemocnice Kyjov – Mgr. Hradilová, Ambulance klinické logopedie Přerov – PaeDr. et. Bc. Stryková

Během studia jsem se inspirovala praxemi, vyráběla a kupovala si pomůcky. Záleží mi na tom, aby to klienty bavilo. Pojímám je jako bio-psycho-sociální bytosti a kromě výslovnosti řeším také schopnost se vyjadřovat, úroveň slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání, porozumění, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku. Hravou formou trénujeme paměť, pozornost, před/matematické a před/čtenářské dovednosti. Ráda dělám logopedii jinak. Baví mě si při ní hrát a kreativně tvořit. Postupně zapojuji prvky aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie, jógy a témata související s aktuálním ročním obdobím.

V rámci oboru jsem 2 roky dělala logopedii v MŠ Univerzitní v Olomouci a pomáhala slečně s dětskou mozkovou obrnou v domácnosti. O prázdninách 2017 jsem byla na logopedickém (Jeseníky) a hiporehabilitačním táboře (Velká Rovná). Od roku 2014 jezdím na pobyt rodin dětí s vzácnými onemocněními na pravidelná setkání, kde se s kolegyní staráme o 2 mladé dospělé muže s alfamanosidosou.

Ve volném čase mě baví číst knihy, fotografovat, tancovat, sportovat, pracovat na zahradě nebo  vyrábět pomůcky na logopedii.

Jsem hrdou odběratelkou Pravého domácího časopisu, který mě v mnohém inspiruje a udává směr zdravého zodpovědného životního stylu. Líbí se mi filosofie bezodpadové domácnosti a minimalismu, podle kterých se snažím žít. Baví mě vyrábět si vlastní kosmetiku. Zajímám se o psychologii, rozvoj osobnosti a celoživotní vzdělávání.


Marie Jónová

V rámci činnosti spolku se zaměřuji na:

 • založení a péči o terapeutickou zahrádku
 • péči o koně a statek
 • zázemí při pobytech dětí na statku
 • pomoc s administrací spolku a dotačními projekty
 • floristiku

Vzdělání: 

Střední zemědělská škola, Floristická škola


Mgr. et Mgr. Jana Čebišová

V rámci spolku se zaměřuji na:

 • speciálně pedagogickou práci
 • vedení jednotek logopedie v hiporehabilitaci
 • práci s dětmi

Vzdělání:

Magisterské studium na Univerzitě Hradec Králové, obor Sociální pedagogika a magisterské studium na Univerzitě J.A.Komenského Praha, obor Speciální pedagogika – učitelství I.stupně, kurzy a semináře k výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, psychosociální výcvik Práce s dětmi s poruchou attechmentu,  Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči dětí – Primární logopedická prevence (logopedický asistent)

Působím jako učitelka I.stupně a jako lektor činnostního učení v Tvořivé škole, specializuji se na vzdělávání různě znevýhodněních dětí a elementaristiku.

Od středoškolských let se věnuji organizování volného času dětí a mládeže. Práce s dětmi mě baví a dává smysl života. S dětmi pracuji nejraději formou hry a nejlépe s takovým zaujetím, že si ani nevšimnou, že se něco učí. Pomáhám dětem objevovat jejich schopnosti a okolní svět formou promyšlených činností rozvíjející komplexně jejich osobnost. Klienty dokážu chápat a vcítit se do  nich díky své osobní zkušenosti a desetiletou praxí s dětmi v dětském domově.


Bc. Ludmila Kučerová

V rámci spolku se zaměřuji na:

 • práci s dětmi
 • asistenci při jednotkách logopedie v hiporehabilitaci
 • péči o koně a statek
 • dobrovolnictví

Vzdělání:

Historicko-literární studia na filosofické fakultě v Pardubicích

V současné době studuji obor Předškolní a mimoškolní pedagigika a účastním se kurzu HPSP (hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) od ČHS.