KDO JSME?

Jsme členy

ČESKÉ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI

Spolek vznikl na podzim roku 2017.

Účel spolku

Účelem spolku je zplnohodnotnění života osob níže popsaných cílových skupin prostřednictvím animoterapie, zejména hiporehabilitace. Náplní jsou preventivní a volnočasové aktivity pro děti a mládež s využitím koní a jiných zvířat. Dále motivace a inspirace osob pro péči o krajinu například formou zahradní terapie nebo agroturistikou a propagace tradičních řemesel venkova. Pořádání pobytových akcí, jejichž náplní jsou kromě zmíněných aktivit i prvky logopedie.

Cílové skupiny

  • děti a mládež v rámci volnočasových a preventivních aktivit

  • osoby s narušenou komunikační schopností (NKS)
  • dospělí a senioři

  • děti, mladiství a dospělí se zdravotním postižením

  • osoby s duální diagnózou, osoby závislé na návykových látkách

  • děti a mládež z dětských domovů, azylových domů a pěstounské péče

  • oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání

   Hlavní činnost spolku

  • provoz hiporehabilitační podpory pro děti a dospělé osoby, včetně seniorů, se zaměřením na HIPOREHABILITACI V PEDAGOGICKÉ A SOCIÁLNÍ PRAXI
  • výchova a vzdělávání mládeže, zájmové činnosti se zaměřením na využití koní, logopedii, řemesla a péči o krajinu např. formou zahradní terapie či agroturistikou
  • preventivní programy s koňmi zaměřené na rizikové chování mládeže

  • rozvoj rekreačního i terapeutického jezdectví

  • odborný růst členů spolku, získávání a zvyšování jejich kvalifikace

  • všestranný rozvoj koní pro potřeby poskytovaných služeb

  • rozvoj zázemí, pastvin a stájí

  • spolupráce s dalšími obdobně zaměřenými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

  • pořádání seminářů, přednášek, praxí a konferencí v oblasti hiporehabilitace, řemesel, péče o krajinu a volnočasových aktivit dětí i dospělých

  • organizování kampaní a petičních aktivit,

  • propagace aktivit spolku a osvěta v dotčených oblastech,

  • pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti, vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

  • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny sledované zájmy

  • zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,

  • realizace projektů směřujících k rozvoji hiporehabilitace, řemesel, péče o krajinu a agroturistiky.

NÁŠ TÝM:


Mgr. Lucie HovorkováTento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je fotka-portrét-velký-2-212x300.jpg.

V rámci činnosti spolku se zaměřuji na:

 • hiporehabilitaci a práci s koňmi
 • práci s dětmi a dospělými
 • ochranu přírody a krajiny, zahradní terapii
 • pobytové akce a agroturistiku

Vzdělání:

Magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Ochrana a tvorba životního prostředí; Absolvování semináře „Zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP“; Absolvování botanického kursu České botanické společnost; ukončení tříletého studia pedagogiky státní zkouškou na Univerzitě Palackého v Olomouci; Úspěšné zakončení vzdělávacího bloku Odborník na zpracování bioodpadu certifikační zkouškou; úspěšné složení Zkoušky z myslivosti; absolvování rekvalifikačního kurzu pro manažery rozvoje venkova (186 hodin); absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež; absolvování Hipoterapeutické praxe vedené ČHS; zakončení studia kurzu od ČHS Aktivity s Využitím koní, včetně povinné praxe; akreditovaný kurz Využití přírody pro aktivizaci uživatelů sociálních služeb tj. kurz „Zahradní terapie“.

Praxe:

 • v oblasti ochrany a tvorby krajiny: Mapování biotopů pro soustavu NATURA 2000, Předsednictví v Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Pacov, Zpracovávání projektových dokumentací, realizace výsadeb dřevin a tvorba tůní, práce jako agroenvironmentalista ve VOD Jetřichovec, družstvo; projekce a realizace zahradních a krajinářských úprav, zpracovávání žádostí do fondů EU a jejich administrace, myslivecké zkoušky, Zpracování žádosti do Norských fondů na Klima-adaptační strategii MAS Via rustica a realizace projektu, expert Národního ústavu pro integrovanou krajinu, zpracovávání klima-adaptačních diagnostik pozemků, sepsání žádosti a PD ze SFŽP pro projekt: Výsadba dřevin v k.ú. Velká Rovná a následná realizace
 • V oblasti pedagogiky: učitelství na Gymnázium Pacov; vedoucí oddílu MOP (mladých ochránců přírody), celoroční činnost a pořádání táborů, zajištění financování z dotačních programů; zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci z OPVK pro projekt „Podpora EVVO na základních školách v Pacově“, poté realizace jako proj. manažer; Manažer projektu „Rozvoj nových forem profesního vzdělávání na venkově a v zemědělství“, asistent pedagoga na ZŠ (žák s podpůrnými opatřeními stupně 3.); od 2019 pedagog na 2. stupni ZŠ
 • V oblasti hiporehabilitace: provozování HPSP (hiporehabilitace v ped. a soc. praxi) ve Stáji Horticon; Hipoterapeutická praxe ve středisku Svítání o.s.; člen ČHS (Česká hiporehabilitační společnost), provozování jezdeckého kroužku pro děti; lektor HPSP a pracovník v soc. službách v Domově Jeřabina, p.o. (poskytovatel pobytových služeb pro mentálně postižené občany v Těchobuzi); metodik denních aktivit především animoterapie v Domově Jeřabina, p.o., předsedkyně spolku Horticon, středisko doporučené hiporehabilitace

Eva Průšová

V rámci spolku se zaměřuji na:

 • volnočasové aktivity s dětmi a mládeží
 • workshopy, relaxační techniky v přírodě
 • volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením i seniory
 • kontaktní terapie s malými zvířaty
 • administrace
 • dobrovolnictví

Ve své profesi jsem pracovník v sociálních službách a chůva.

Původní vzdělání Obchodní akademie, doplněné akreditovaným kurzem Pracovník v sociálních službách a Chůva pro děti předškolního věku.

Kurzy:

Akreditovaný vzdělávací program (AVP) Úvod do relaxačních technik v práci s klientem; AVP Asertivita jako strategie jednání; Mezilidská komunikace – Úvod do problematiky, Zvládání konfliktních situací; AVP Fyzické restrikce a krizové scénáře; AVP Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup; AVP Základní symptomatika mentálního postižení, autismu a jiných poruch; AVP Terapie problémového chování a další.

Osobní přístup: „Na všem se můžeme domluvit a to i v případě, že neovládáme řeč nebo máme jiný handicap. “  „Každý člověk je originál a je důležitý.“ –  „Ve dvou (nebo více bytostech) se vše lépe zvládne“ 🙂


Mgr. Viola Jónová

V rámci činnosti spolku se zaměřuji na:

 • logopedii tj. práci s osobami s narušenou komunikační schopností
 • práci s dětmi
 • administrativní činnosti

Po úspěšném absolvování studijního oboru Logopedie (státnice ze logopedie a surdopedie) na Univerzitě Palackého v Olomouci pracuji jako logopedka v MŠ Za Branou v Pacově. Odpoledne mi zaplňuje pozice sdíleného logopeda. Zbylou část úvazku doplňuji logopedií v hiporehabilitacv ve spolku Horticon, kde s kolegyněmi pracujeme na vytvoření metodiky pro originální propojení těchto dvou oborů. Jsem autorkou cyklu přednášek s workshopy „Logopedie 21. století“ a Půjčovny logopedických pomůcek a her. V letech 2018 – 2019 jsem pracovala v neziskové organizaci Cheiron jako logopedka v předškolním klubu.

Během 10 semestrů na univerzitě jsem na praxích prošla resorty sociálním, zdravotním, školským a nejrůznějšími organizacemi v rozmezí:

 • 90 hodin ve speciálně pedagogickém centru (SPC) logopedickém: SPC logopedické Svornosti Olomouc, SPC logopedické Bří. Mrštíků Přerov
 • 130 hodin v surdopedických zařízeních: Oblastní Unie Neslyšících Olomouc, MŠ pro děti se sluchovým postižením Kosmonautů Olomouc
 • 40 hodin v somatopedických zažízeních: Aktivační centrum jsme tady v Přerově, Trend vozíčkářů v Olomouci
 • 220 hodin v ambulanci klinické logopedie: Naše logopedie Olomouc – PhDr. Havelková, Lipka Prostějov – Mgr. Šmakalová, Fakultní nemocnice Olomouc – PaeDr. Čecháčková, Nemocnice Kyjov – Mgr. Hradilová, Ambulance klinické logopedie Přerov – PaeDr. et. Bc. Stryková

Během studia jsem se inspirovala praxemi, vyráběla a kupovala si pomůcky. Záleží mi na tom, aby to klienty bavilo. Pojímám je jako bio-psycho-sociální bytosti a kromě výslovnosti řeším také schopnost se vyjadřovat, úroveň slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání, porozumění, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku. Hravou formou trénujeme paměť, pozornost, před/matematické a před/čtenářské dovednosti. Ráda dělám logopedii jinak. Baví mě si při ní hrát a kreativně tvořit. Postupně zapojuji prvky aromaterapie, muzikoterapie, arteterapie, jógy a témata související s aktuálním ročním obdobím.

V rámci oboru jsem 2 roky dělala logopedii v MŠ Univerzitní v Olomouci a pomáhala slečně s dětskou mozkovou obrnou v domácnosti. O prázdninách 2017 jsem byla na logopedickém (Jeseníky) a hiporehabilitačním táboře (Velká Rovná). Od roku 2014 jezdím na pobyt rodin dětí s vzácnými onemocněními na pravidelná setkání, kde se s kolegyní staráme o 2 mladé dospělé muže s alfamanosidosou.

Ve volném čase mě baví číst knihy, fotografovat, tancovat, sportovat, pracovat na zahradě nebo  vyrábět pomůcky na logopedii.

Jsem hrdou odběratelkou Pravého domácího časopisu, který mě v mnohém inspiruje a udává směr zdravého zodpovědného životního stylu. Líbí se mi filosofie bezodpadové domácnosti a minimalismu, podle kterých se snažím žít. Baví mě vyrábět si vlastní kosmetiku. Zajímám se o psychologii, rozvoj osobnosti a celoživotní vzdělávání.


Marie Jónová

V rámci činnosti spolku se zaměřuji na:

 • založení a péči o terapeutickou zahrádku
 • péči o koně a statek
 • zázemí při pobytech dětí na statku
 • pomoc s administrací spolku a dotačními projekty
 • floristiku

Vzdělání: 

Střední zemědělská škola, Floristická škola


Mgr. et Mgr. Jana Čebišová

V rámci spolku se zaměřuji na:

 • speciálně pedagogickou práci
 • vedení jednotek logopedie v hiporehabilitaci
 • práci s dětmi

Vzdělání:

Magisterské studium na Univerzitě Hradec Králové, obor Sociální pedagogika a magisterské studium na Univerzitě J.A.Komenského Praha, obor Speciální pedagogika – učitelství I.stupně, kurzy a semináře k výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, psychosociální výcvik Práce s dětmi s poruchou attechmentu,  Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči dětí – Primární logopedická prevence (logopedický asistent)

Působím jako učitelka I.stupně a jako lektor činnostního učení v Tvořivé škole, specializuji se na vzdělávání různě znevýhodněních dětí a elementaristiku.

Od středoškolských let se věnuji organizování volného času dětí a mládeže. Práce s dětmi mě baví a dává smysl života. S dětmi pracuji nejraději formou hry a nejlépe s takovým zaujetím, že si ani nevšimnou, že se něco učí. Pomáhám dětem objevovat jejich schopnosti a okolní svět formou promyšlených činností rozvíjející komplexně jejich osobnost. Klienty dokážu chápat a vcítit se do  nich díky své osobní zkušenosti a desetiletou praxí s dětmi v dětském domově.


Bc. Ludmila Kučerová

V rámci spolku se zaměřuji na:

 • práci s dětmi a pohybové aktivity
 • asistenci při jednotkách logopedie v hiporehabilitaci
 • péči o koně a statek
 • dobrovolnictví

Vzdělání:

Historicko-literární studia na filosofické fakultě v Pardubicích

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Akreditovaný instruktor HPSP (hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) od ČHS.