LOGOPEDIE

Ve středisku doporučené hiporehabilitace probíhá logopedie pod vedením Mgr. Violy Jónové. Péče je poskytována jak dětem, tak mladistvým i dospělým. Objednávat se můžete na pátky dopoledne do Pacova nebo odpoledne do Velké Rovné. Služby jsou hrazeny klienty dle ceníku. Termíny se mohou bez obav rušit 2 dny dopředu. V případě neomluvení či nedostavení se na domluvený termín následuje storno poplatek v hodnotě 50% z ceny.

Logopedie v hiporehabilitaci

Logopedie v hiporehabilitaci je v létě 2018 vzniklý pilotní projekt střediska doporučené hiporehabilitace Horticon, z. s. působícího od září 2017 na Vysočině ve Velké Rovné. V tomto originálním propojení logopedie a hiporehabilitace, resp. aktivit s využitím koní (AVK) jde o komplexní působení na klienta s narušenou komunikační schopností (NKS) za pomoci koní, poníků a aktivit s nimi souvisejícími. Vše probíhá na statku s přilehlými stájemi a výběhy. V týmu máme kromě logopeda, instruktora AVK, trenéra koní, asistenta, sociálního pracovníka i kozla, ovečku, psa, kocoura, kachny, slepičky a kohoutka. Prostředí je pro klienty komplexně stimulující. Prací na statku a vzájemným působením zvířat na klienty hravým způsobem pracujeme na rozvoji hrubé a jemné motoriky konkrétními činnostmi, které mají jasný smysl a výsledek. Verbální i neverbální projevy klientů jsou nenucené a díky zpětné vazbě zvířat na jejich chování usměrňované (hyperaktivní či agresivní děti se zklidní a zakřiknuté se pomalu učí prosazovat).

Jedna logopedicko – hiporehabilitační jednotka trvá zpravidla hodinu a během ní se pracuje s koňmi ze země i z jejich hřbetu. Celá hodina je protkána logopedií na míru, podporou k samostatnosti, zodpovědnosti a udržení pozornosti klienta. Zaměřujeme se na oslabené stránky řeči (sluchová percepce, vyjadřování, slovní zásoba, výslovnost, gramatika, čtenářská a matematická pre/gramotnost, posloupnosti), ale také na rozvoj ostatních dovedností nutné k úspěšné interakci s okolím (zrakové vnímání, pozornost, paměť, vnímání času, prostoru a tělesného schématu).

Logopedie

Logopedická intervence probíhá v prostorách MŠ Za Branou v Pacově. Klienti dochází na 30 – 60 min intervaly. Logopedka je průvodcem na cestě při práci na narušené komunikační schopnosti dle možností klienta s ohledem na individualitu každého jedince. V rámci komplexního přístupu trénujeme kromě výslovnosti také sluchové a zrakové vnímání, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, paměť a pozornost, souvislé vyjadřování, rozšiřujeme a upevňujeme slovní zásobu, před/čtenářské a před/matematické dovednosti, navozujeme plynulost řečového projevu a věnujeme se také psané podobě českého jazyka v rámci reedukaci specifických poruch učení.

Půjčovna logopedických pomůcek 

V prostorách MŠ Za Branou byla logopedkou spolku Horticon zřízena půjčovna pomůcek a her, které slouží k hravému procvičování logopedie doma. Věci jsou zapůjčovány na základě vratné kauce 250,-. Najdete zde materiály k procvičování vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby, trénování zrakového a sluchového vnímání, rozvíjení jemné motoriky, grafomotoriky čtenářské a matematické pregramotnosti. V současné době je půjčovna zásobena soukromými zdroji logopedky. Kdybyste měli hry, hračky, pomůcky, které nejsou využívány, rádi se jich ujmeme a dáme jim nový smysl. V rámci filosofie zerowaste (bez odpadu) jsou pomůcky vyráběny z již vyprodukovaných materiálů. Papírové pracovní listy se laminují, aby se prodloužila jejich životnost, mohlo se na ně psát smazatelným fixem či multifunkčními pastelkami a tím se předešlo opakovanému kopírování. Podobným pomocníkem je také klasická tužkou popisovací folie.  Je v plánu půjčovnu rozšířit o materiály k výslovnosti, ale jejich výroba je náročná na čas. Až se získají finanční prostředky, nakoupí se materiály např. ze stránek Logopedie s úsměvem nebo Logošík.

Přednášky s workshopy

Mgr. Viola Jónová je autorkou cyklu přednášek s logopedickou tematikou s názvem „Logopedie 21. století.“  Smyslem pořádaných akcí je inspirovat k hravému způsobu logopedie, seznámit širokou veřejnost s emancipujícím se oborem logopedie a o možnostech, které nabízí. Dále také vyvracet mýty, které v této oblasti panují a v neposlední řadě působit preventivně v oblasti narušené komunikační schopnosti. Po přednášce s praktickými ukázkami materiálů následuje workshop, během kterého si účastníci mohou vyrobit pomůcky pro své blízké s narušenou komunikační schopností, diskutovat a konzultovat.Obrovské poděkování patří Kraji Vysočina a spolku KOUS, díky kterým tento projekt mohl vzniknout, jelikož jej finančně podpořili. V případě zájmu si vyberte téma/ta a kontaktujte autorku k domluvení realizace akce dle Vašich představ.