LOGOPEDIE

POŘÁDÁME POBYTY viz. sekce POBYTY nebo LETNÍ POBYTY

Logopedii v HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi)

Logopedii v HPSP je v létě 2018 vzniklý pilotní projekt střediska doporučené hiporehabilitace Horticon, z. s. působícího od září 2017 na Vysočině ve Velké Rovné. V tomto originálním propojení logopedie a hiporehabilitace jde o komplexní působení na klienta s narušenou komunikační schopností (NKS) za pomoci koní, poníků a aktivit s nimi souvisejícími. Vše probíhá na statku s přilehlými stájemi a výběhy. V týmu máme kromě logopeda, speciálního pedagoga, instruktora HPSP, trenéra koní, asistenta, sociálního pracovníka i koně a poníky, kozla, ovečku, kočky, psa, kachny, slepičky a kohouta. Prostředí je pro klienty komplexně stimulující. Prací na statku a vzájemným působením zvířat na klienty hravým způsobem pracujeme na rozvoji hrubé a jemné motoriky konkrétními činnostmi, které mají jasný smysl a výsledek. Verbální i neverbální projevy klientů jsou nenucené a díky zpětné vazbě zvířat na jejich chování usměrňované (hyperaktivní či agresivní děti se zklidní a zakřiknuté se pomalu učí prosazovat).

Jedna logopedicko – hiporehabilitační jednotka trvá zpravidla hodinu a během ní se pracuje s koňmi ze země i z jejich hřbetu. Celá hodina je protkána logopedií na míru, podporou k samostatnosti, zodpovědnosti a udržení pozornosti klienta. Zaměřujeme se na oslabené stránky řeči (sluchová percepce, vyjadřování, slovní zásoba, výslovnost, gramatika, čtenářská a matematická pre/gramotnost, posloupnosti), ale také na rozvoj ostatních dovedností nutné k úspěšné interakci s okolím (zrakové vnímání, pozornost, paměť, vnímání času, prostoru a tělesného schématu). V dnešní uspěchané době učíme klienty relaxovat. Například formou orofaciálních masáží a smyslovým vnímáním na koňském hřbetu či řízenou relaxací.

Přednášky s workshopy

Mgr. Viola Jónová je autorkou cyklu přednášek s logopedickou tematikou s názvem „Logopedie 21. století.“  Smyslem pořádaných akcí je inspirovat k hravému způsobu logopedie, seznámit širokou veřejnost s emancipujícím se oborem logopedie a o možnostech, které nabízí. Dále také vyvracet mýty, které v této oblasti panují a v neposlední řadě působit preventivně v oblasti narušené komunikační schopnosti. Po přednášce s praktickými ukázkami materiálů následuje workshop, během kterého si účastníci mohou vyrobit pomůcky pro své blízké s narušenou komunikační schopností, diskutovat a konzultovat. Obrovské poděkování patří Kraji Vysočina a spolku KOUS, díky kterým tento projekt mohl vzniknout, jelikož jej finančně podpořili. V případě zájmu si vyberte téma/ta a kontaktujte autorku k domluvení realizace akce dle Vašich představ.

 

Nabízíme také praktické semináře nebo online semináře např.